Tilsynsstrategi

Fastsatt 2.mai 2012: Samferdselsdepartementet har etablert mål for Statens jernbanetilsyn (SJT), herunder mål som omfatter tilsynsvirksomheten.

Publisert: 13.06.2016   Endret: 13.06.2016

Målene som omhandler tilsyn kan sammenfattes som: Tilsyn skal utøves for å sikre ivaretakelse av krav om sikkerhet, sunn konkurranse og like vilkår, samt passasjerers rettigheter. SJT skal tilse at krav er tilfredsstillende oppfylt; ikke bruke tilsynsvirksomheten for å oppnå løsninger som er bedre eller mer omfattende enn påkrevd i lovgivningen.
Målene Samferdselsdepartementet har satt til Statens jernbanetilsyn står i tildelingsbrevet.

Strategi for å oppfylle målene

1. Risikobasert prioritering av tilsyn

a) Sikkerhetstilsyn prioriteres på basis av sikkerhetsrisiko, men likevel slik at alle virksomheter/innretninger skal underkastes et minimum av tilsyn.

For tilsyn med jernbanevirksomheter har SJT etablert og tatt i bruk en metodikk for risikobasering av sitt tilsynsprogram. Tilsynsaktivitetene prioriteres ut i fra den relative risiko virksomhetene representerer. Relativ risiko fastsettes basert på antall kjørte kilometer korrigert for virksomhetens art, risikobilde og tilsynshistorikk.
Tilsynet får innrapportert uønskede hendelser (jernbaneulykker, jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser) fra jernbanevirksomhetene. Risikobasert tilnærming innebærer at tilsynet prioriterer å følge opp uønskede hendelser med potensial for storulykke individuelt. Åfølge opp øvrige hendelser skjer normalt ved å vurdere trender/statistikk.

Tilsvarende prioritering gjøres for ulykker/hendelser knyttet til taubane, park og tivoli.

Prinsipper for minimum av tilsyn
Uavhengig av størrelse, sikkerhetsmessig eller samfunnsmessig betydning skal alle virksomheter/anlegg underkastes et minimum av tilsyn.

b) Markedstilsyn prioriteres på områder hvor faren for begrensning av konkurranse er størst.

c) Tilsyn med passasjerrettigheter prioriteres på områder hvor faren for at rettighetene ikke blir ivaretatt er størst.

2. Vektlegging av systemfokusering, ledelsens involvering samt virksomhetenes etablering og etterlevelse av egne bestemmelser.

Systemfokusering innebærer å gi oppmerksomhet til systematiske og helhetlige løsninger, framfor kontroll med løsrevne detaljer. Det er ikke nok at interne bestemmelser er etablert (dvs. beskrevet, besluttet og bekjentgjort). De må også være etterlevd dersom de skal ha en betydning for å ivareta sikkerheten, passasjerers rettigheter og konkurranseforhold. Ledelsens involvering og aktive oppfølging er en forutsetning for å lykkes med etablering og etterlevelse.

3. Harmonisering av tilsyn mot andre relevante myndigheter

Relevante myndigheter er for eksempel Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Konkurransetilsynet og det svenske jernbanetilsynet (Transportstyrelsen).

Hensikten med harmoniseringen er å sikre:

  • at vi ikke belaster virksomhetene med tilsyn på samme tema i samme tidsperiode som andre tilsynsmyndigheter 
  • harmonisert lovanvendelse av felles krav (for eksempel overfor virksomheter som driver grenseoverskridende virksomhet) 
  • forutsigbarhet og transparens i måten tilsyn gjennomføres på.

4. Tilpasning av tilsynsform til den aktuelle problemstillingen

Tilsynet varierer bruk av tilsynsformer ut fra hva som er hensiktsmessig hva gjelder mulighetene for å oppnå hensikten med tilsynet, tilsynets ressursbruk og belastningen på tilsynsobjektet. I tillegg til revisjoner og inspeksjoner benytter tilsynet andre tilsynsformer, som datainnsamling og analyse, tilsynsmøter eller dokumenttilsyn.

Tilsyn gjennomføres i hovedsak som varslet tilsyn. Ved fare for bevisforspillelse er uanmeldt inspeksjon et nyttig verktøy.

SJT søker å bruke de virkemidler som er mest hensiktsmessige for å bidra til at regelverket etterleves. Påvirkning gjennom dialog og veiledning er et viktig supplement til tilsyn i denne sammenheng. Dialog og veiledning skal ha som formål å øke forståelsen for bakgrunn og hensikt med de ulike bestemmelser og hjelpe virksomhetene til selv å kunne utforme løsninger som oppfyller forskriftens krav og er hensiktsmessige for virksomheten.

5. Tydelig og effektiv reaksjon for å sikre at avvik rettes og gjentakelse forhindres

Det er tilsynets erfaring at samme type avvik ofte identifiseres i flere påfølgende tilsyn hos samme virksomhet. I oppfølgingsarbeidet vil tilsynet derfor: 

  • Vektlegge bruk av hensiktsmessige og tilstrekkelige virkemidler for å sikre gjennomføring av tiltak. Mer informasjon om virkemidler
  • Påse at virksomhetene identifiserer direkte og bakenforliggende årsaker til at avvik har oppstått.
  • Prioritere oppfølgingsressurser for å påvirke at virksomhetene retter tiltak mot årsakene for å hindre at avvik gjenoppstår.
  • I tillegg vil tilsynet vektlegge å gi god veiledning i tilsynssituasjonen og oppfølgingsarbeidet for å sikre at virksomheten forstår påpekte mangler, og blir bedre i stand til å etablere hensiktsmessige tiltak.

6. Forbedring av regelverket og egen utøvelse av tilsyn basert på erfaring fra gjennomføring av tilsyn