Oppfølging av sikkerhetstilrådinger

Jernbaneundersøkelsesloven inneholder krav til blant annet undersøkelse og oppfølging av hendelser og ulykker på jernbanen.

Publisert: 29.06.2016   Endret: 23.12.2016

Formålet med loven er å forbedre sikkerheten og forebygge jernbaneulykker. Loven angir hvilke oppgaver undersøkelsesmyndigheten (Statens Havarikommisjon for Transport) og tilsynsmyndigheten (Statens jernbanetilsyn) har.

Hva er Statens jernbanetilsyns oppgaver?

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for sikkerheten på norske skinner. En av SJTs hovedoppgaver er å arbeide for at jernbanevirksomhet utøves sikkert og hensiktsmessig.

Les mer om tilsynets oppgaver i instruksen.

SJT har ingen rolle i forbindelse med undersøkelse eller etterforskning av ulykker. SJT skal vurdere rapporter fra Havarikommisjonen, og påse at tiltak som bedrer jernbanesikkerheten blir iverksatt. SJT kan pålegge aktører å gjennomføre tiltak når det er nødvendig av hensyn til sikkerheten.

Status for saksbehandling av SHT-rapporter.

SJT sender rapport om oppfølging av sikkerhetstilrådinger to ganger i året til Samferdselsdepartementet.

Jernbanevirksomhetene plikter å rapportere til SJT alle hendelser som kan ha betydning for sikkerheten. Rapporteringen gjør at SJT kan utarbeide oversikt over utviklingen av jernbanesikkerheten. SJT vurderer alle de rapporterte hendelsene, både enkeltsakene og på et generelt grunnlag. Dette gjør SJT for å kunne følge opp at jernbanevirksomhetene utfører tiltak som er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Vurderingene er også nyttig for å fange opp tendenser og ta ut statistikker, som i sin tur brukes som grunnlag for revisjoner og annet tilsyn.

Hva er Havarikommisjonens oppgaver?

Statens Havarikommisjon for Transport er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med undersøkelsene er å utrede forhold som antas å ha betydning for å forebygge transportulykker. Havarikommisjonen skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Saksgangen i Havarikommisjonen
Rapporter utgitt av Havarikommisjonen

Nyttige lenker

Jernbaneloven
Jernbaneundersøkelsesloven
Jernbaneundersøkelsesforskriften
Instruks for Statens jernbanetilsyn

Fant du det du lette etter?