Håndholdt togradio fungerer ikke alltid

Håndholdt togradio fungerer ikke alltid som forutsatt enkelte steder langs jernbanelinjene.

Publisert: 23.09.2019   Endret: 23.09.2019

I Norge er det et krav til nødkommunikasjon for tog. Dette kravet er ivaretatt ved at det i førerrommet er fastmontert en GSM-R 8 watts togradio. I tillegg kan det brukes en GSM-R 2 watts håndholdt togradio. Sistnevnte brukes blant annet av personell om bord.

I enkelte situasjoner vil GSM-R 2 watts håndholdt togradio være eneste tilgjengelige kommunikasjon, som ved evakuering. Derfor har Statens jernbanetilsyn (SJT) sett gjennom innrapporterte hendelser for å få et inntrykk av hvordan GSM-R 2 watts håndholdt togradio fungerer.

For å avgrense analysen har SJT sett bare på strekningene Nordlandsbanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen. SJT har analysert 159 innrapporteringer om feil/mangler knyttet til GSM-R 2 watts håndholdt togradio i perioden 1. januar 2018 til 30. april 2019.

Innspill til Bane NOR om problemene

Analysen indikerer at GSM-R 2 watts håndholdt togradio ikke alltid fungerer som forutsatt. Jernbanevirksomhetene må ha en oppfatning om behovet for barrierer (kompenserende tiltak) når GSM-R 2 watts håndholdt togradio ikke virker som forutsatt, som for eksempel i beredskapssituasjoner.

SJT har gitt innspill til Bane NOR om problemer med GSM-R 2 watts håndholdt togradio, slik at Bane NOR kan ta med innspillet i sitt arbeid med oppdatering av beredskapsanalyser – og revidering av beredskapsplaner. Planene skal koordineres med jernbaneforetakene. SJT følger opp Bane NORs beredskapsarbeid.

Mangelfull informasjon om hendelsene

Analysen av innrapporteringene viser overveiende tre årsaker:

  • dårlig eller ingen dekning
  • brukerfeil
  • feil på selve togradioenheten

For mange av innrapporteringene er det vanskelig for SJT å vurdere hva som er årsaken til problemet. Det er viktig at virksomhetene registrerer all nødvendig informasjon for å gjøre det enklere å fastslå årsakene. Utførlig registrering er vesentlig i arbeidet med å vurdere kompenserende tiltak.