EU har utsatt gjennomføringen av den fjerde jernbanepakken

Gjennomføringen av den fjerde jernbanepakken i EU er utsatt til 31. oktober 2020 som følge av covid-19.

Publisert: 03.06.2020   Endret: 15.06.2020

Regjeringen har nå lagt frem forslag for Stortinget om at Norge, gjennom EØS-avtalen, slutter seg til EUs fjerde jernbanepakke. Forslaget blir trolig behandlet høsten 2020. All videre fremdrift og eventuell gjennomføring av pakken i norsk rett avhenger av Stortingets vedtak.

EØS-prosessen

Om Stortinget gir sin tilslutning, blir den fjerde jernbanepakken behandlet i EØS-komiteen til høsten. Det vil trolig gå noe tid fra pakken behandles der, til EØS-komitébeslutningen blir gjeldende for EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein).

Hva skjer i Norge?

Det betyr at i perioden mellom 31. oktober 2020 og at EØS-komitébeslutningen trer i kraft, gjelder ikke den fjerde jernbanepakkens bestemmelser i Norge. Dette er tilfelle selv om Stortinget vedtar å slutte seg til pakken. Samferdselsdepartementet legger derfor opp til en nasjonal gjennomføring av regelverket slik at vi i overgangsfasen får likt regelverk i Norge som i resten av EU.

Hva betyr dette?

Dette betyr at regelverket både vi og ERA behandler søknader etter, vil være det samme dersom Stortinget vedtar å slutte seg til pakken, men frem til pakken er behandlet i EØS-komiteen er det SJT som behandler søknaden. En søker som ønsker å drive grensekryssende trafikk må derfor søke både SJT og ERA om tillatelse i denne perioden.

Hva bør bransjen gjøre nå?

Du bør enten jobbe for å avslutte søknaden hvis du har en inne, eller begynne å sette deg inn i hva du må foreta deg dersom du ikke blir ferdig i tide. Et eventuelt nytt regelverk fører med seg endrede prosesser, som du som søker bør kjenne til.

Hva gjør SJT nå?

Vi i SJT jobber som før inntil regelverket eventuelt endres. Vi jobber også med å forberede de nye prosessene som jernbanepakken legger opp til.

Dersom Stortinget vedtar at vi skal slutte oss til pakken, vil det nye regelverket tre i kraft. Det betyr at søknadene skal være strukturert på en ny måte. Vi jobber med en avklaring om dere da umiddelbart kan søke i portalen one-stop shop, eller om dere skal sende søknaden til oss som tidligere (og ERA for grensekryssende trafikk).

Vi vil kjenne til det nye systemet når det eventuelt er på plass, og kan veilede i bruken. Men dette er et nytt system for alle, og det kan oppstå situasjoner vi ikke kan forutse. Det er derfor viktig at du er forberedt på at prosessene kan ta noe mer tid i begynnelsen.

Hva er situasjonen i andre land?

Land som vil utsette innføringen til 31. oktober:

 • Belgia
 • Frankrike (Eurotunnelen)
 • Irland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Polen
 • Portugal
 • Spania
 • Sverige
 • Storbritannia
 • Tsjekkia
 • Ungarn
 • Østerrike

Land som vil innføre i henhold til opprinnelig plan, 16. juni:

 • Danmark
 • Kroatia
 • Latvia
 • Tyskland