Bane NOR krevde inn avgifter ulovlig fra Flytoget

SJT pålegger Bane NOR å tilbakebetale Flytoget ulovlig innkrevde avgifter i 2017, 2018 og 2019, og å stanse videre innkreving av ulovlig avgift i 2019.

Publisert: 27.05.2019   Endret: 27.05.2019

Etter klage fra Flytoget AS har Statens jernbanetilsyn (SJT) vurdert om Bane NORs innkreving av infrastrukturavgifter er i samsvar med krav i jernbaneforskriften og den tidligere fordelingsforskriften. Klagen gjelder innkreving av infrastrukturavgiftene påslag, avgifter basert på direkte kostnad og kapasitetsavgift fra Flytoget i 2017, 2018 og 2019.

Tilbakebetaling og stans av innkreving

SJT har konkludert med at grunnleggende vilkår i jernbaneforskriften og fordelingsforskriften for innkreving av påslag fra Flytoget ikke var/er oppfylt. SJT har derfor fattet vedtak om at Bane NOR pålegges å tilbakebetale til Flytoget den del av de innkrevde avgifter for 2017, 2018 og 2019 som er i strid med reglene og stanse videre innkreving av samme avgift for resten av 2019.

Flytoget gis ikke medhold i at avgift basert på direkte kostnad og kapasitetsavgift skulle vært beregnet på grunnlag av en analyse av markedssegmenter på tilsvarende måte som påslag.

Ulovlig innkreving av påslag

Flytoget har i 2017, 2018 og 2019 blitt avkrevd en tilleggsavgift for bruk av hele eller deler av strekningen de kjører på. Bane NOR hevder at denne avgiften utgjør det som i regelverket heter et påslag på infrastrukturavgifter. Flytoget mener at påslagene ikke oppfyller vilkårene i jernbanelovgivningen og at Bane NOR mangler hjemmel for innkreving.

Påslag kan innkreves fra definerte markedssegmenter. SJT har konkludert med at innkrevingen av tilleggsavgiften fra Flytoget i de aktuelle årene enten ikke var basert på en analyse av markedssegmenter, eller at analysene ikke var tilstrekkelige. SJT mener dette innebærer at ikke alle jernbaneforetak er vurdert etter like vilkår for innkreving av påslag. Bane NOR har dermed ikke oppfylt kravet til å bruke denne avgiftsordningen på en ikke-diskriminerende måte.

Manglende informasjon om avgifter

Bane NOR har som infrastrukturforvalter monopol på å tilby infrastrukturtjenester. I regelverket stilles det krav om gjennomsiktighet. Infrastrukturforvalter må gi detaljert informasjon om blant annet avgifter i en såkalt nettveiledning. Informasjonen skal gis i god tid før jernbaneforetakene søker om ruteleier i kommende års ruteplan. Bane NOR som infrastrukturforvalter skal også varsle jernbaneforetakene særskilt hvis de planlegger grunnleggende endringer av påslagene. SJT mener at Bane NOR ikke ga Flytoget slik informasjon som regelverket krever.

Bane NOR får delvis medhold

Flytoget har i 2017, 2018 og 2019 også blitt avkrevd to andre infrastrukturavgifter fra Bane NOR, omtalt som avgift basert på direkte kostnad og kapasitetsavgift. Flytoget mener at disse avgiftene skulle vært beregnet på grunnlag av en analyse av markedssegmenter, på samme måte som påslag. SJT kan ikke se at regelverket stiller slike krav.

Les hele vedtaket fra Statens jernbanetilsyn.

Statens jernbanetilsyn er markedsovervåker på jernbaneområdet og skal bidra til et effektivt marked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår.

Les mer om markedsovervåking.