Internasjonal deltakelse

Statens jernbanetilsyn (SJT) deltar i en lang rekke internasjonale organisasjoner, grupper og nettverk.

Publisert: 10.11.2016   Endret: 29.06.2018

ERA

Administrative Board

Administrativt styre for EUs jernbanebyrå (ERA). Norge har alle rettigheter i styret bortsett fra stemmerett.

Article 35 NSA Expert meeting

ERA skal legge til rette for medlemslandenes samarbeid om tolkning og implementering av lokførerdirektivet.

Cross Acceptance Working Party

Hovedmålet er å lage rettslige rammer og egnede verktøy for kryssaksept av rullende materiell.

ECVVR

Gruppen skal søke å oppnå enighet om praktiske spørsmål knyttet til implementeringen av EU-kommisjonsvedtak 2011/107/EU.

ERATV

Gruppen skal søke å oppnå enighet om praktiske spørsmål knyttet til prosessen for registrering av typen kjøretøy som skal trafikkere på det nasjonale jernbanenettet.

ERTMS Focus Group

Forumet skal drive erfaringsutveksling mellom landene om signalsystemet ERTMS.

ERTMS Operational Harmonisation Working Group

Her utarbeides forslag til harmoniserte (felles) operasjonelle regler for ERTMS i henhold til de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. GSM-R omfattes også.

Monitoring Notified Bodies

Arbeidsgruppen skal sette opp et overvåkingssystem for verifiseringsorganer og utvikle maler for EF-verifiseringssertifikater.

NSA Network Plenary

Forumet skal sikre erfaringsutveksling mellom jernbanetilsynene i EU for å legge til rette for samarbeid mellom tilsynene, samt legge til rette for å hente inn informasjon.

NSA Task Force on assessment and supervision

Hovedmålet er å harmonisere hvordan sikkerhetstilsynene vurderer sikkerhetsstyringssystemer hos operatører og infrastrukturforvaltere før sikkerhetssertifikater og sikkerhetsgodkjenninger utstedes. Tilsyn etter utstedelse av sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning er også på dagsordenen.

Safety Performance Working Party

Arbeidsgruppens tema er felles sikkerhetsindikatorer (Common Safety Indicators: CSI) og felles sikkerhetsmål (Common Safety Targets: CST).

TSI CCS

ERA arbeider med vilkår for delsystemet «styring, kontroll og signal».

TSI ENE

ERA arbeider med vilkår for delsystemet «energi».

TSI INF

ERA arbeider med å slå sammen/harmonisere TSI INF High Speed (HS) og TSI INF Conventional Rail (CR).

TSI NOISE

ERA arbeider med vilkår for delsystemet «rullende materiell – støy».

TSI OPE

ERA arbeider med å revidere TSI OPE (TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet) og utarbeide felles-europeiske trafikkregler.

TSI PRM

ERA arbeider med vilkår for tilgjengelighet til EUs jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer.

TSI WAG

Hovedmålet er å revidere og endre bestående TSI WAG (om godsvogner på det nasjonale jernbanenettet) til et funksjonelt regelverk.


EU-kommisjonen

ENRRB

European Network of Rail Regulatory Bodies er et nettverk for markedsovervåkingsorganer. Nettverket skal styre utviklingen av regelverket og ha oversikt over utviklingen av markedskontrollen på jernbane i Europa. Arbeidsgruppe for markedsovervåking der de enkelte landene møtes og utveksler informasjon om sitt arbeid og prinsipper og praksis for beslutningstaking. Hensikten er å samordne prinsippene for beslutningstaking i hele felleskapet. Også Norge og Sveits deltar.

Expert Group Implementation of the Technical Pillar of the 4th Railway Package

Gruppen skal gi råd og innspill om regelverksutvikling i forbindelse med innføringen av den tekniske pillaren i EUs fjerde jernbanepakke.

National Enforcement Bodies Passenger rights

Arbeidsgruppen drøfter problemstillinger av praktisk og juridisk art knyttet til hvordan jernbanepassasjerrettighetsforskriften etterleves.

NSR Task Force

Gruppen skal avklare grensesnittet mellom National Safety Rules (NSR) og National Technical Rules (NTR), samt avklare tolkning av utvalgte artikler i sikkerhetsdirektivet 2004/49/EC.

RISC

Komité som gir medlemslandene anledning til å stemme over forslag til rettsakter og andre dokumenter EU-kommisjonen utarbeider, ofte ved hjelp av EUs jernbanebyrå. Norge deltar som observatør.

RISC ERTMS Working Group

Arbeidsgruppe som skal gi råd og innspill om innføring av signalsystemet ERTMS.

Rail Market Monitoring Scheme

EU-kommisjonen skal ha ordninger for å overvåke tekniske og økonomiske forhold og markedsutviklingen av europeisk jernbanetransport. RMMS-gruppen bidrar til å overvåke jernbanemarkedene gjennom blant annet spørreskjema og innrapportering av tall.

Rail Freight Corridor 1 & 3 Working Group

Gruppen skal utvikle en felles prosess for godkjenning av ERTMS-utstyr til bruk på infrastruktur og kjøretøy i jernbanekorridorene 1 og 3.


Uformelle grupper

ILGGRI

International Liason Group of Governmental Railway Inspectorates er en uformell organisasjon som består av europeiske jernbanetilsyn som utveksler informasjon om jernbanesikkerhet og finner felles posisjoner og allianser ved utviklingen av nytt regelverk på området.

IRG-Rail

Samarbeidsgruppe for markedsovervåkingsorganer som skal etablere felles posisjoner innen området og utveksle informasjon om beste praksis.

Nordic GIG (Geographic Interest Group)

GIG Nordic er de nasjonale jernbanetilsynenes arbeidsgruppe for utforming av nasjonale regler og klassifisering mellom medlemmer i gruppen.

Nordic Coordination Group on ERTMS

Nordisk gruppe for koordinering av ERTMS-innføring.

Fant du det du lette etter?